DĖMESIO! Šiuo metu ši svetainė yra perkeliama į www.pasaulekura.lt. Jeigu kažkokio seniau čia buvusio turinio nepavyko rasti, greičiausiai jis bus jau naujame puslapyje.

Žemės planetos vadovams - Atviras galaktikos laisvųjų pasaulių federacijos kreipimasis

Paukščių tako galaktikos laisvų pasaulių federacijaSveiki gerbiami kolegos! Mes kreipiamės ne vien į valstybių vadovus, pirmus valstybių asmenis ar kitas valdžios instancijas. Mūsų kreipimasis yra adresuotas visiems, kas tokiu nepaprastu laiku vykdo valstybių valdymą, kas pašventė savo gyvenimą tarnauti savo šalies žmonėms, žmonijai, tiems kas kiekvieną dieną stengiasi siekti taikos visoje planetoje.

Priimkite širdingą sveikinimą nuo tų, kas vykdo mūsų galaktikos sąjungos valdymo procesą, nuo Galaktikos laisvųjų pasaulių federacijos. Į mūsų federaciją įeina visos mūsų galaktikos "Paukščių takas" žvaigždžių sistemos, didelė šių sistemų planetų dauguma. Yra keletas planetų, kurios pasirinko atskirą, specifinį vystymosi kelią. Jų sprendimą, kaip ir bet kokį kitą mūsų galaktikos federacijos ribose pasirinktą sprendimą gerbiame ir mes. Žodį "Federacija" - mes naudojame todėl, kad jis geriausiai atspindi esmę to kuo užsiima mūsų sandrauga. Tačiau verta suprasti, kad laisvų pasaulių federacija - tai ne vien žvaigždžių sistemų ir jų planetų sandrauga. Tai ir bendras įvairių galaktikos gyvybės formų egzistavimas ir bendra veikla. Įskaitant ir tą gyvybę, kuri jums pakol kas yra nežinoma ir egzistuoja už žvaigždžių ir planetų ribų. Esama mūsų galaktikos gyvybės įvairovė yra beribė, kaip ir pati gyvybė, kaip ir mūsų Visata.

Ir jūs jau be abejo suprantate, kad mūsų visatos pasauliai neapsiriboja tik tuo pasauliu kuriame gyvenate. Jie nesibaigia vien tik tais pasauliais, kuriuos galite pamatyti ir ištirti jūsų mokslinių prietaisų pagalba. Tame tarpe, sąvokos "matmenys", "daugiamatiškumas", jau tvirtai įsitvirtino žmonių kalboje. Ir patikėkite, tai įvyko ne atsitiktinai. Daugiamatė visata - yra tokia pati realybė, kaip ir jūsų pasaulis Žemėje, kuriame jūs gyvenate. Jūsų planetoje egzistuoja daugybė kitų pasaulių, kuriuos jums dar teks pažinti. Jūsų pasaulis - tai tik vienas iš pasaulių, kurie vystosi labai unikaliu būdu, labai nepaprastomis būties sąlygomis. Dėl to, leiskite jums padėkoti už darbą, kurį jūs atliekate savo pasaulyje. Jis išties yra svarbus. Mes aukštai vertiname jūsų darbą, nes suprantame jo svarbą jūsų pasauliui ir visai planetai.

Paukščių tako galaktikos laisvų pasaulių federacijaGerbiami kolegos! Norime jums pranešti, kad didžioji dalis pasaulių, kurie yra jūsų planetoje, įeina į galaktikos laisvųjų pasaulių federacijos sudėtį. Žemė daugybę milijonų metų yra šios federacijos sudėtyje, be to - jūsų planeta yra rūpinamasi ypatingai, kadangi joje vystosi labai unikali ir savotiška gyvybė. Būtent čia yra įgyjama Patirtis, kuri leis vystyti naujas gyvybės formas, ieškoti naujų Galaktikos plėtros ir mūsų gyvybės plėtros būdų.

Ilgą laiką jūsų pasaulis vystėsi specialiai tam sukurtose sąlygose. Viena iš pagrindinių sąlygų buvo jūsų izoliacija nuo kitų galaktikos "paukščių takas" pasaulių, taip pat ir jūsų planetos ir Saulės sistemos pasaulių. Tačiau jau atėjo laikas, kada pilnos izoliacijos sąlygos daugiau nėra būtinos jūsų vystymuisi. Jums atsiveria naujos bendravimo galimybės su kitų pasaulių atstovais, bei kitomis protingomis formomis.

Pirmiausiai, norime pranešti, kad pilnos izoliacijos atšaukimas nekelia jums jokio pavojaus. Pirmoje eilėje, Žemės planeta - tai daugelio pasaulių sąjunga, kuriose yra kitoks erdvės ir laiko organizavimas. Jų tarpe yra labai stipriai išsivysčiusių pasaulių ir civilizacijų. Šios civilizacijos ne vien draugiškai nusiteikę jūsų atžvilgiu. Tai jums giminingos civilizacijos, kurios į jus žvelgia kaip į užaugusį vaiką, už kurį jie jaučiasi atsakingi. Tokių civilizacijų egzistencijos pagrindas yra Meilė viskam kas gyva. Jie pagal savo prigimtį nėra linkę niekam kenkti. Antroje eilėje, Žemės planetai yra skiriamas ypatingas rūpestis ir apsauga iš Galaktikos sandraugos pusės, kaip unikaliai planetai su unikalia patirtimi.

Galaktikos federacija - NSOPranešant jums apie izoliacijos atšaukimą, tuo pačiu mes jus informuojame apie naują jūsų pasaulio vystymosi etapą. Šis etapas apima santykių su kitais jūsų planetos ir galaktikos pasauliais kūrimą ir plėtrą. Daugelis planetos valstybių vadovų, be abejo yra informuoti apie tuos kontaktus su nežemišku protu, kurie jūsų pasaulio istorijoje buvo. Informuojame jus, kad panašūs kontaktai galaktikos laisvųjų pasaulių federacijos buvo leistini, nes tada galiojo kitos jūsų pasaulio vystymosi sąlygos. Sąrašas tų kas galėjo atvykti į jūsų planetą visada buvo griežtai apribotas. Be to, jums dera suprasti, kad žmonija buvo slapta kontroliuojama tų nežemiškų jėgų, kurios negalėjo be jūsų, be žmonių. Kam buvo reikalinga vienokia ar kitokia pagalba.

Šiame etape pas jus atsiranda galimybė bendradarbiauti su aukšto išsivystymo Galaktikos sandrauga - su tais, kurie gali iš tikrųjų jums padėti, kas liečia vienas ar kitas jūsų vystymosi kryptis. Tačiau, mes prašome jus suprasti, kad niekas jūsų darbo nepadarys už jus. Jokios nežemiškos jėgos negalės už jus atlikti tų uždavinių, kuriuos atlikti yra jūsų, šio pasaulio žmonių pašaukimas. Tačiau, pagalba sprendžiant vienas ar kitas problemas gali būti suteikta - su sąlyga, kad jūs būsite pasiruošę priimti šią pagalbą. Ją suteikti galima tik tada, kada jūs pripažinsite patį mūsų - "Paukščių tako" galaktikos laisvųjų pasaulių federacijos egzistavimo faktą, aukštai išsivysčiusios Galaktikos Sandraugos egzistavimo faktą.

Mes jūsų neraginame dabar, nedelsiant išleisti oficialius dokumentus, kurie įgalintų mūsų egzistavimo faktą. Izoliuotas vystymasis įtakojo jūsų sąmonės ypatybes. Tai pakol kas jums neleidžia oficialiai pripažinti kitų išsivysčiusių pasaulių egzistavimą, o juo labiau - galaktikos laisvųjų pasaulių sandraugos egzistavimo, kaip galaktikos laisvųjų pasaulių federacijos faktą. Mes kreipiamės į jus, kaip į išsivysčiusias asmenybes, kurie gabūs atlikti tam pirmą žingsnį, kad jūsų izoliuotas Žemės pasaulis pradėtų organiškai įaugti į mūsų Kosminę Sandraugą. Ir šį žingsnį jūs galite padaryti tik patys ir tik patys, kiekvienas iš jūsų, viduje savo "" pripažinti ne tik kitų pasaulių, bet ir išsivysčiusios Kosminės Sandraugos, kuri pasiruošusi jums padėti egzistavimą. Jūsų vidinis pasiruošimas pripažinti šį faktą pajėgus pakeisti kolektyvinę žmonijos sąmonę, perkelti ją į aukštesnį evoliucinio vystymosi lygmenį. O tai, savo ruožtu, sukurs potencialią galimybę sukurti draugiškus ryšius su kitais pasauliais ir su Galaktikos Sandrauga.

Galaktikos SandraugaJūsų pasaulyje egzistuoja tam tikros normos ir įstatymai, kurie reguliuoja santykius tarp šalių ar valstybių. Kosminiame pasaulyje taip pat yra normos ir įstatymai, kurie reguliuoja santykius tarp skirtingų pasaulių. Ir viena iš šių normų neleidžia suteikti pagalbą tiems pasauliams, kurie jos neprašė. Pagalba ateina tik tiems, kas jos prašo, kas sąmoningai tai pareiškia savo gera valia.

Šiuo metu, jūsų planeta kartu su kitomis Galaktikos planetomis praeina Galaktinio Išlyginimo arba galaktinės precesijos procesą, ko pasekoje vyks didžiulės permainos jūsų planetos gyvenime. Šis procesas paliečia daugelį žvaigždynų, žvaigždžių sistemų ir planetų. Su juo yra susiję visatos masto struktūros. Galaktikos Sandrauga atlieka šių procesų, kurie įtakos kertines visų pasaulių permainas, koordinavimą. Šių pokyčių tikslas - tolimesnis mūsų visų evoliucinis vystymasis.

Šiuo metu yra labai svarbu suprasti, kad "Paukščių tako" galaktika ir Žemės planeta yra gyvos išryškinto materialaus pasaulio substancijos, kurios yra susijusios su aukštesnių materijų pasauliais. Mes su jumis sudarome nedalomą Vientisumą, kuris siekia bendros harmonijos. Ir ši harmonija yra būtina mums, mūsų pasauliui ir taip vadinamiems Subtilaus Plano pasauliams.

Gerbiami kolegos! Jūs kaip vadovai, šiuo metu pajėgūs padaryti dar vieną žingsnį. Jūsų pašaukimas yra organizuoti procesą, kad išstudijuoti tas Kosmines Žinias, kurios buvo perduodamos žmonijai ankščiau, amžių ir tūkstantmečių eigoje. Svarbios žinios iš Kosmoso yra perduodamos ir dabar. Šios žinios yra be galo svarbios tam, kad jūs galėtumėte žygiuoti koja į koją su laiku ir tokiu būdu spėti su globaliomis permainomis, kurios vyksta "Paukščių Tako" galaktikoje.

Mes labai norime, kad jūs suprastumėte: didžiulis ir draugiškas Galaktikos Pasaulis yra už jūsų namų slenksčio. Jūs galite dar ilgai neįsileisti savo galaktinių giminių į vidų. Tačiau žinoti apie juos atėjo laikas. Atėjo laikas pripažinti, kad mes egzistuojame. Atėjo laikas pajusti mūsų Meilę ir rūpestį. Atėjo valanda, kada laikas atverti savo širdis. Atėjo laikas kurti mūsų bendrą ir harmoningą ateitį.

- Paukščių tako galaktikos, laisvų pasaulių federacijos vadovai, kartu su Žemės planetos dvasinės hierarchijos atstovais.

Informaciją priėmė

Kiek suprantu, informacija buvo priimta meditacijų būsenoje, taip vadinamo channelingo metu, kaip paprastai tokia informacija priimama. Ją priėmė keli žmonės vienu metu, kad informacija būtų mažiau iškraipyta.

  • Svetlana Dračiova
  • Sergejus Kanaševskis
  • Tatjana Mironenko
  • Marina Šulc

2013-10-07 - 2013-10-08

Šaltiniai

Išvertė: Arvydas Grigonis

Panašūs straipsniai

Kaip užmegzti kontaktą su nežemiškomis būtybėmis

Kontaktas su nežemiškomis civilizacijomis - Atskridęs ateivių laivasDaugeliui žmonių, kontakto užmezgimas su nežemiškomis ir palankiai mūsų atžvilgiu nusiteikusiomis būtybėmis, yra žingsnis teigiama kryptimi, prisiėmimas sau atsakomybės už savo gyvenimą ir veiksmus.

Save jūs taip pašalinsite iš tų žmonių gretų, kurie yra pasyvūs, tų kurie laukia vietoj to, kad naudotų savo galimybes ir imtųsi kurti naują realybę. Taip jūs tapsite katalizatoriumi, prisidedančiu prie harmoningos sąveikos vizijos, puoselėjančios „atsibudusios žmonijos“ atėjimą.

Egzistuoja tokia šviesi vizija, kad visi sąmoningi sutvėrimai yra vienas su kitu sujungti meile ir, kad taip pat ir kūrėjas yra kartu su visais savo kūriniais. Niekas mūsų neatskiria vienų nuo kitų, išskyrus mūsų pačių sąmonę. Mums nebūtina būti izoliuotiems, vieni nuo kitų, pasaulis yra be ribų, ar sienų ir net galaktikos nėra to ribos...

Keltų zodiakas - Gyvūnai

Keltų zodiako ratasKeltai siedavo žmones su gyvūnais ir medžiais. Kai kurie žmonės teigia, kad jis gan tiksliai pataiko, dėl to nusprendžiau jį išversti.

Iš kokios žvaigždžių sistemos jūs kilote

Iš kokios žvaigždžių sistemos jūs kiloteKaip manoma, mūsų planetoje gyvena sielos iš pačių įvairiausių, net ne vien mūsų galaktikos kampelių, ypač šiuo visai mūsų galaktikai svarbiu permainų metu. Sielos reinkarnuoja į tas žvaigždžių sistemas, jų planetas, kur joms tuo metu yra aktualiausiai būti, kur veda jų misijos.

Planetos, tai kaip savotiškos mokyklos, leidžiančios įgyti tam tikrą patirtį. O gyvenimai ar įsikūnijimai, tai konkreti mokyklos klasė. Toje pačioje mokykloje dažnai galima sutikti ir „pirmokų“ ir „dvyliktokų“. Tų, kas jau daug gyvenimų mokėsi ir išmoko daug pamokų, kaip ir tų, kas savo mokymosi kelią dar tik pradėjo.

Nors nei vieni nei kiti nėra aukštesni ar viršesni už kitus. Jie tiesiog yra skirtingi ir turi skirtingas misijas ir patirtis. Mūsų visų sukaupta patirtis, po jos integravimo, tampa visos visatos gyventojų patirtimi.

Ar Mėnulis jau gyvenamas?

Struktūros mėnulyje - Fantazija1996 metais amerikietis daktaras Edvinas Raisa, vienas projekto “Apolonas” dalyvių, išleido savo knygą “Prarastas kosmosas”. Joje autorius tvirtina, jog tiek JAV, tiek buvusios TSRS sudarytos Mėnulio tyrinėjimo programos nuo septintojo dešimtmečio vidurio sustabdytos, nes Mėnulis jau turi savo šeimininkus, kurie žmonių invazijos nepageidauja.

Indigo - dažniausiai užduodami klausimai

Na štai, pagaliau užbaigiau didžiulį darbą, verčiant labai ilgą diskusiją, su vienu, 11 metų amžiaus berniuku, gyvenančiu Rusijoje. Kuris yra vienas iš Indigo vaikų.

Pagal naujausius mano tyrimo duomenis, diskusija vyko apytiksliai 2006 metais, kovo mėnesį, viename iš Rusijos internetinių forumų. Kur vienas iš Indigo vaikų, vardu Saša, kuris tenai save vadino nick'u "Elhfi", nusprendė papasakoti apie žemės ir visos saulės sistemos praeitį ir ateitį.

Apie tai, kokie didžiuliai pokyčiai laukia mūsų planetos. Apie tai ką žmonės daro blogai ir kam reikėtų ruoštis. Kokiu keliu visiems derėtų eiti ir kaip tobulėti ir kas su mumis greičiausiai neišvengiamai nutiks, kad ir kaip to bandysime išvengti.

Jis atsakė į apytiksliai 300 klausimų, įvairiomis temomis, kuriuos klausinėjo skirtingi žmonės. Tai labai apsunkino teksto vertimą. Kadangi klausimus klausinėjo ir formulavo visiškai skirtingi žmonės, kurių yra visiškai skirtingas mentalitetas, išprusimo, išsivystymo ir dvasinis lygmuo.

Vieniems buvo įdomu labiau kažkokia tiksli mokslinė informacija, techninės žinios, kitiems ezoterika, religija, nežemiškos civilizacijos, ateiviai, visatos sandara, tretiems kažkokios filosofijos ar dvasinės praktikos, saviugda ir t.t... O kai kurie iš klausimų, buvo gan kvaili ir aplamai nelabai verti atsakymų.

(C) 2007-2016 zulus.lt | Pasaulekura.lt

Hey.lt